Етажна собственост

Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост
Примерен образец - Протокол
Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост
Заявление
Закон за управление на етажната собственост
Протокол

 

Последната редакция на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) е от 28ноември 2014 г. (ДВ бр.98) 
Напомняме на всички жители на гр. Лозница обитаващи сгради в режим на етажна собственост съгласно Закона за управление на етажната собственост за следните тяхни задължения:

 1. Председателят на Управителен съвет (управител) на избралите форма на управление - „Общо събрание” да подаде в общинската администрация Уведомление по чл.46б от ЗУЕС в срок от 1 месец от провеждане на общо събрание.

        Книгата на собствениците не се регистрира в общината. Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 2. Председателят на Управителен съвет (управител) на избралитеформа на управление - „Сдружение на собствениците”, да подаде Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър на общинската администрация, съгласно чл.44 от ЗУЕС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание.

 Към заявлението се прилагат:

        - списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

        - копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

        - копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

        - нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

 Редът за водене, достъпът и образецът на регистъра на сдруженията на собствениците се определят с Наредба  на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 1. Председателят на Управителен съвет (управител) на избралитеформа на управление - „Общо събрание” да подаде в общинската администрация само Уведомление по чл.46б от ЗУЕС.

        Книгата на собствениците не се регистрира в общината. Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 2. Председателят на Управителен съвет (управител) на избралитеформа на управление - „Сдружение на собствениците”, да подадеЗаявление за вписване на сдружението в публичен регистър на общинската администрация, съгласно чл.44 от ЗУЕС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание.

 Към заявлението се прилагат:

        - списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

        - копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

        - копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

        - нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

 Редът за водене, достъпът и образецът на регистъра на сдруженията на собствениците се определят с Наредба  на министъра на регионалното развитие и благоустройството.