„Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводната мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница”
20.04.2011 г.

финансираща програма: ОП "Околна Среда" Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали” към МОСВ

вид: Проекти в процес на реализиране

вносител: Община Лозница

цели и обосновка: „Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводната мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница”

Информация за реализацията на проекта

Повече информация за проекта

Стойност на проекта: 20 184 655,00 лв.
Срок на изпълнение: 47 месеца  23.12.2008 г. до 23.11.2012 г.

 


Техническа помощ за подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград
20.04.2011 г.

финансираща програма: Оперативна програма „Околна среда”

вид: Проекти в процес на реализиране

вносител: Община Разград в партньорство с Община Лозница

цели и обосновка: Техническа помощ за подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград

Стойност на проекта: 1 547 880.00 лв.

срок на изпълнение:

 

 

НП "СПОЗ"
20.04.2011 г.

финансираща организация: Министерство на труда и социалната политика

вид: Проекти в процес на реализиране

вносител: Община Лозница

цели и обосновка: НП "СПОЗ"

Стойност на проекта: 76 248,68 лв.

срок на изпълнение: 12 месеца 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

20.04.2011 г.

финансираща програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

вид: Проекти в процес на реализиране

вносител: Община Лозница

цели и обосновка: 

Стойност на проекта:

срок на изпълнение: 12 месеца 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

 

Рехабилитация на централен градски парк град Лозница
20.04.2011 г.

финансираща програма: Оперативна програма „Развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”

вид: Проекти в процес на реализиране

вносител: Община Лозница

цели и обосновка:

Стойност на проекта: 1 547 902,00 лв лв.

срок на изпълнение: 30 месеца 23.10.2009 – 23.04.2012 г.

 

 

 

 

 

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства
20.04.2011 г.

финансираща организация: Оперативна програма „Развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”

вид: Проекти в процес на реализиране

вносител: Община Лозница

цели и обосновка:

Стойност на проекта: 25 000,00 лв. 

срок на изпълнение: 9 месеца 10.09.2010 - 30.12.2011 г.

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция – град Лозница
20.04.2011 г.

финансираща организация: Агенция за социално подпомагане

вид: Проекти в процес на реализиране

вносител: Община Лозница с партньор ЦНПО – гр. Разград

цели и обосновка:

Стойност на проекта: 127 816,43 лв. 

срок на изпълнение: 12 месеца

 

Подкрепа за достоен живот
20.04.2011 г.

финансираща организация: Агенция за социално подпомагане

вид: Проекти в процес на реализиране

вносител: Община Лозница

цели и обосновка:

Стойност на проекта: 65 385,00 лв. 

срок на изпълнение: 14 месеца 10.01.2011 - 07.03.2012 г.

Наименование на проекта
„Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в Община Лозница за осигуряване

на качествено образование и социално включване”

Финансираща организация
МРРБ/ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Статус на проекта
В процес на верификация на разходите по проекта

Бенефициент
Община Лозница

Стойност на проекта
949 851,74 лв.

Период на изпълнение
24 месеца
02.06.2008 г. – 02.06.2010 г.

 

Наименование на проекта
Обичам природата – и аз участвам в нея
Създаване на зона за отдих и детска площадка в село Гороцвет

Финансираща организация
МОСВ, ПУДООС

Бенефициент
Община Лозница

Стойност на проекта
9 237,00 лв.

Период на изпълнение
5 месеца
14.06.2011 г. – 31.10.2011 г.

 

Наименование на проекта
Гарантиране на равен достъп до качествено образование на деца и ученици от етническите малцинства

Финансираща организация
Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
(ЦОИДУЕМ към МОМН)

Статус на проекта
В процес на реализация

Бенефициент
Община Лозница

 

Стойност на проекта
25 000,00 лв.

Период на изпълнение
10.09.2010 г. – 31.12.2011 г.

 

Наименование на проекта
Проект: Старт на кариерата

Финансираща организация
Министерство на труда и социалната политика

Статус на проекта
В процес на реализация

Бенефициент
Община Лозница

Стойност на проекта

 

Период на изпълнение
9 месеца
01.11.2011 г. – 31.07.2012 г.